———- Forwarded message ———-
From: Simon Dowling
Date: 2015-05-19 10:50 GMT+01:00
Subject: Become a Village SOS mentor | Cyfle i fod yn un o fentoriaid
Pentref SOS
To:

View this email in your browser
Gweld yr ebost hwn yn eich porwr

This is a bilingual message please scroll down for the Welsh/ Mae
hon yn neges ddwyieithog, sgroliwch lawr i’w darllen yn Gymraeg

Become a Village SOS mentor

Village SOS are looking for mentors with experience developing
community projects

Village SOS is a Big Lottery funded campaign to help rural community
projects survive and thrive. The campaign aims to help and inspire
rural communities across the UK to start their own social enterprises
– from setting up a shop or saving a pub to opening a café or cinema.

We’re looking for mentors with skills and experience that can benefit
rural community projects, in particular:

People currently or previously involved with other successful
community projects that want to share their experience
Experts or specialists that are happy to offer their skills as part of
the support available through Village SOS

Anyone is welcome to sign up as a mentor. The position is a voluntary
one, but your travel costs for project activities will be paid by
Village SOS.

Find out more about being a Village SOS mentor in Wales.

Cyfle i fod yn un o fentoriaid Pentref SOS

Mae Pentref SOS yn chwilio am fentoriaid sydd â phrofiad o ddatblygu
prosiectau cymunedol

Ymgyrch a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yw Pentref SOS i helpu
prosiectau cymunedol gwledig i oroesi a ffynnu. Nod yr ymgyrch yw
helpu ac ysbrydoli cymunedau cefn gwlad ledled y Deyrnas Unedig i
ddechrau eu mentrau cymdeithasol eu hunain – o sefydlu siop neu achub
tafarn i agor caffi neu sinema.

Rydym yn chwilio am fentoriaid sydd â sgiliau a phrofiad a all fod o
fudd i brosiectau cymunedol gwledig, yn benodol:

Pobl sy’n rhan, neu wedi bod yn rhan, o brosiectau cymunedol
llwyddiannus eraill sydd nawr am rannu eu profiad
Arbenigwyr sy’n fodlon cynnig eu sgiliau fel rhan o’r cymorth sydd ar
gael drwy Pentref SOS

Mae croeso i unrhyw un gofrestru i fod yn fentor. Rôl wirfoddol yw hi,
ond bydd Pentref SOS yn talu’ch costau teithio ar gyfer
gweithgareddau’r prosiect.

Cael gwybod mwy am fentoriaid Pentref SOS yng Nghymru.

Share

Tweet

Forward

+1

Share

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales

Inclusion of third party information in this e-newsletter does not
constitute an endorsement by WCVA. WCVA takes no responsibility for
the quality of third party events, products or services featured.
Whilst every care is taken to provide accurate information, neither
WCVA nor the editor takes any liability for any error or omission.

Unsubscribe from this list
Update subscription preferences

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwar Mount Stuart,
Caerdydd, CF10 5FH
Rhif cofrestru’r elusen 218093
Cwmni Cyfyngedig dan warant 425299
Cofrestrwyd yng Nghymru

Nid yw’r ffaith bod gwybodaeth gan drydydd parti wedi ei chynnwys yn
yr e-gylchlythyr hwn yn golygu bod yr wybodaeth honno’n cael ei
chymeradwyo gan WCVA. Nid yw WCVA yn cymryd dim cyfrifoldeb dros
ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion na gwasanaethau trydydd parti a
gynhwysir. Er y cymerir pob gofal i ddarparu gwybodaeth fanwl gywir,
nid yw WCVA na’r golygydd yn cymryd dim cyfrifoldeb am unrhyw
gamgymeriad na diffyg.

Datdanysgrifio o’r rhestr hon
Diweddaru dewisiadau tanysgrifio

why did I get this? unsubscribe from this list update
subscription preferences
WCVA · Baltic House · Mount Stuart Square · Cardiff, Cardiff CF10 5FH
· United Kingdom

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
CYFRINACHEDD: Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag
ef yn gyfrinachol ac fe’u bwriedir er defnydd y
derbynnydd/derbynyddion yn unig. Gwaherddir pobl neu endidau heblaw’r
derbynnydd/derbynyddion bwriadedig rhag adolygu, aildrosglwyddo,
lledaenu neu wneud defnydd arall o’r wybodaeth hon, a rhag cymryd
unrhyw gamau gan ddibynnu arni. Os ydych wedi cael yr e-bost hwn mewn
camgymeriad rhowch wybod i’r anfonydd ar unwaith a dinistrio’r deunydd
boed yn cael ei gadw ar gyfrifiadur neu fel arall.
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking
any action in reliance upon this information by persons or entities
other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have
received this e-mail in error please notify the sender immediately and
destroy the material whether stored on a computer or otherwise.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
YMWADIAD: Eiddo’r awdur yn unig yw unrhyw farn neu safbwyntiau a
gyflwynir yn yr e-bost hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli
barn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, oni nodir fel arall yn
benodol.
DISCLAIMER: Any views or opinions presented within this e-mail are
solely those of the author and do not necessarily represent those of
Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically
stated.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, UK, CF10 5FH
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart,
Caerdydd, DU, CF10 5FH

Registered Charity/Elusen Gofrestredig: 218093
Company Limited by Guarantee/Cwmni Cyfyngedig drwy Warant: 425299
Registered in Wales/Wedi’i gofrestru yng Nghymru

Help Desk/Desg Gymorth: 0800 2888 329
Fax/Ffacs: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080

Email/Ebost: enquiries@wcva.org.uk
Web/Gwefan: www.wcva.org.uk

Comments are closed.