Author Archive

———- Forwarded message ———-
From: Simon Dowling
Date: 2015-05-19 10:50 GMT+01:00
Subject: Become a Village SOS mentor | Cyfle i fod yn un o fentoriaid
Pentref SOS
To:

View this email in your browser
Gweld yr ebost hwn yn eich porwr

This is a bilingual message please scroll down for the Welsh/ Mae
hon yn neges ddwyieithog, sgroliwch lawr i’w darllen yn Gymraeg

Become a Village SOS mentor

Village SOS are looking for mentors with experience developing
community projects

Village SOS is a Big Lottery funded campaign to help rural community
projects survive and thrive. The campaign aims to help and inspire
rural communities across the UK to start their own social enterprises
– from setting up a shop or saving a pub to opening a café or cinema.

We’re looking for mentors with skills and experience that can benefit
rural community projects, in particular:

People currently or previously involved with other successful
community projects that want to share their experience
Experts or specialists that are happy to offer their skills as part of
the support available through Village SOS

Anyone is welcome to sign up as a mentor. The position is a voluntary
one, but your travel costs for project activities will be paid by
Village SOS.

Find out more about being a Village SOS mentor in Wales.

Cyfle i fod yn un o fentoriaid Pentref SOS

Mae Pentref SOS yn chwilio am fentoriaid sydd â phrofiad o ddatblygu
prosiectau cymunedol

Ymgyrch a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yw Pentref SOS i helpu
prosiectau cymunedol gwledig i oroesi a ffynnu. Nod yr ymgyrch yw
helpu ac ysbrydoli cymunedau cefn gwlad ledled y Deyrnas Unedig i
ddechrau eu mentrau cymdeithasol eu hunain – o sefydlu siop neu achub
tafarn i agor caffi neu sinema.

Rydym yn chwilio am fentoriaid sydd â sgiliau a phrofiad a all fod o
fudd i brosiectau cymunedol gwledig, yn benodol:

Pobl sy’n rhan, neu wedi bod yn rhan, o brosiectau cymunedol
llwyddiannus eraill sydd nawr am rannu eu profiad
Arbenigwyr sy’n fodlon cynnig eu sgiliau fel rhan o’r cymorth sydd ar
gael drwy Pentref SOS

Mae croeso i unrhyw un gofrestru i fod yn fentor. Rôl wirfoddol yw hi,
ond bydd Pentref SOS yn talu’ch costau teithio ar gyfer
gweithgareddau’r prosiect.

Cael gwybod mwy am fentoriaid Pentref SOS yng Nghymru.

Share

Tweet

Forward

+1

Share

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales

Inclusion of third party information in this e-newsletter does not
constitute an endorsement by WCVA. WCVA takes no responsibility for
the quality of third party events, products or services featured.
Whilst every care is taken to provide accurate information, neither
WCVA nor the editor takes any liability for any error or omission.

Unsubscribe from this list
Update subscription preferences

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwar Mount Stuart,
Caerdydd, CF10 5FH
Rhif cofrestru’r elusen 218093
Cwmni Cyfyngedig dan warant 425299
Cofrestrwyd yng Nghymru

Nid yw’r ffaith bod gwybodaeth gan drydydd parti wedi ei chynnwys yn
yr e-gylchlythyr hwn yn golygu bod yr wybodaeth honno’n cael ei
chymeradwyo gan WCVA. Nid yw WCVA yn cymryd dim cyfrifoldeb dros
ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion na gwasanaethau trydydd parti a
gynhwysir. Er y cymerir pob gofal i ddarparu gwybodaeth fanwl gywir,
nid yw WCVA na’r golygydd yn cymryd dim cyfrifoldeb am unrhyw
gamgymeriad na diffyg.

Datdanysgrifio o’r rhestr hon
Diweddaru dewisiadau tanysgrifio

why did I get this? unsubscribe from this list update
subscription preferences
WCVA · Baltic House · Mount Stuart Square · Cardiff, Cardiff CF10 5FH
· United Kingdom

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
CYFRINACHEDD: Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag
ef yn gyfrinachol ac fe’u bwriedir er defnydd y
derbynnydd/derbynyddion yn unig. Gwaherddir pobl neu endidau heblaw’r
derbynnydd/derbynyddion bwriadedig rhag adolygu, aildrosglwyddo,
lledaenu neu wneud defnydd arall o’r wybodaeth hon, a rhag cymryd
unrhyw gamau gan ddibynnu arni. Os ydych wedi cael yr e-bost hwn mewn
camgymeriad rhowch wybod i’r anfonydd ar unwaith a dinistrio’r deunydd
boed yn cael ei gadw ar gyfrifiadur neu fel arall.
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking
any action in reliance upon this information by persons or entities
other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have
received this e-mail in error please notify the sender immediately and
destroy the material whether stored on a computer or otherwise.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
YMWADIAD: Eiddo’r awdur yn unig yw unrhyw farn neu safbwyntiau a
gyflwynir yn yr e-bost hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli
barn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, oni nodir fel arall yn
benodol.
DISCLAIMER: Any views or opinions presented within this e-mail are
solely those of the author and do not necessarily represent those of
Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically
stated.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, UK, CF10 5FH
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart,
Caerdydd, DU, CF10 5FH

Registered Charity/Elusen Gofrestredig: 218093
Company Limited by Guarantee/Cwmni Cyfyngedig drwy Warant: 425299
Registered in Wales/Wedi’i gofrestru yng Nghymru

Help Desk/Desg Gymorth: 0800 2888 329
Fax/Ffacs: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080

Email/Ebost: enquiries@wcva.org.uk
Web/Gwefan: www.wcva.org.uk

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 16 May 2015 at 08:16
Subject: Vale of Glamorgan e-news 11-16 May
To: sully.residents@googlemail.com

Keep up to date with the latest news from the Vale Council

3G pitch revolution for the Vale

The Vale of Glamorgan Council has announced that it will be investing
in five new all-weather 3G sports pitches for the county.

________________________________

Barry Schools Transformation Consultation Open

A nine week public consultation on options to transform, expand and
modernise secondary education in Barry has opened.

________________________________

Flying Start child safety fun day

The Vale of Glamorgan Council’s Flying Start team is holding a child
safety fun day on 28 May at Pencoedtre Park, Barry from 10am to 2pm.

________________________________

Greenlinks G1 service to serve St Athan and Bridgend

>From Tuesday 26 May the revised Greenlinks G1 service will offer links
from St Athan to Cowbridge and Cowbridge to Bridgend Town Centre.

________________________________

Penarth Leisure Centre opens new health suite

The new health suite at Penarth Leisure Centre was recently opened by
Vale Council cabinet member Cllr Gwyn John.

________________________________

High Street pupils receive free library bookmarks

To celebrate the opening of their brand new store at Barry Waterfront,
Asda has backed a special library bookmark for every primary school
pupil in Barry.

________________________________

Fresh start as former housing office becomes community hub

The former housing office on Aberaeron Close, Gibbonsdown is to be
leased to All Youth Matters for the use of the whole Vale community.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@googlemail.com using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 8 May 2015 at 17:02
Subject: Vale of Glamorgan e-news – 4-8 May
To: sully.residents@googlemail.com

Keep up to date with the latest news from the Vale of Glamorgan Council

Conservatives hold their seat in the Vale

View the full breakdown of election results for the Vale of Glamorgan
Constituency.

________________________________

May half term events at Porthkerry and Cosmeston

Porthkerry and Cosmeston Country Parks have a range of events on offer
around the May half term period.

________________________________

Vale electrician wins Welsh Apprentice of the Year

Vale Council employee Ashley Criddle has been named Welsh Apprentice
of the Year at the Apprenticeship Awards Cymru 2015.

________________________________

Barry school proves bigger can be better

The Vale of Glamorgan’s largest primary school has had its performance
judged to be good and its future prospects excellent by the national
school inspectorate Estyn.

________________________________

Become a friend of your local library

Find out how you can join your local library’s friends group to help
support activities, generate ideas and promote the library in your
area.

________________________________

11 arrested following CCTV monitoring

CCTV monitoring in the Vale of Glamorgan led to 11 arrests made, three
cautions and one court summons issued, and one missing person found
last week.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@googlemail.com using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 7 May 2015 at 10:13
Subject: 50+ Forum Newsletter
To: sully.residents@gmail.com

News and Events for over 50s in the Vale of Glamorgan

Please forward this newsletter to others who may be interested. If you
have received this newsletter as a forward and wish to receive these
newsletters in future, please register with Vale Connect.

________________________________

Its never too late to be on TV!

BBC Wales are looking for active and inspirational centenarians to
feature in a new tv show, hosted by Welsh/Italian Chef Michela
Chiappa, looking at longevity in Wales.

So if you are 100, or you have someone in your family who will be
celebrating their 100th birthday before the end of June, they would be
interested in hearing your secrets of longevity. Those who are
interested should contact John Porter, Older People’s Coordinator.

________________________________

Old photos needed

We are looking for historical images that you would like to see added
to a new community mural project at the back of Holton Road. Photos
from your youth would be ideal.

If you have any questions about the project or would like to send any
photos in contact:

PCSO 53444 Rhiannon Harris
Central East BCU – BCU Canolig Dwyreiniol
South Wales Police – Heddlu De Cymru
Safer Vale Partnership – Partneriaeth Bro Diogel Barry Police station,
Gorsaf Heddlu y Bari,
Gladstone Road, Barry, CF64 1TD Heol Gladstone, Y Bari CF63 1TD
TEL; 01446 450200

rhiannon.harris@south-wales.pnn.police.uk

________________________________

Cinema Card for Carers

In association with cinema companies and the Disability Rights
Commission, the Cinema Exhibitors Association (CEA) have introduced an
ID card. This entitles the holder to one free ticket for a person
accompanying them to the cinema. 90% of cinemas accept the card,
including Cineworld and Odeon Cinemas.

More information on the Cinema Card.

________________________________

Cowbridge Book Festival Saturday 6 June

A walk and talk about the “Edible Delights in Your Own Back Yard” with
the book’s author, Adele Nozedar.

Adele plans to take her audience on a walk around the Old Hall gardens
before talking about the potential of everyday plants that are
accessible to us all.

Adele hopes that what we learn about the plants included in her book
will enhance both our cooking and our gardening, as well as
contributing to our general health and well-being.

Tickets are £4 and available at the Old Hall, Cowbridge or via the
Cowbridge Book Festival website.

________________________________

Barry Wartime Weekend 21 and 21 June

Attractions will include military vehicles, free entry to the Barry
War Museum, steam train rides and 19+40’s entertainment.

Subject to the weather the famous Red Arrows display team will be
performing over Whitmore Bay on the Saturday with the RAFs ‘Battle of
Britain’ flypast on the Sunday.

________________________________

For more information on any of the above articles contact:

John Porter
Older Peoples Coordinator
Tel: 01446 709779
E-mail jporter@valeofglamorgan.gov.uk

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@gmail.com using GovDelivery, on
behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road · Barry CF634RU ·
(01446) 700111

———- Forwarded message ———-
From: Penrose, Bob (Cllr)
Date: 28 April 2015 at 10:05
Subject: E-news
To: “Penrose, Bob (Cllr)”

Please find attached.

Regards

Bob

Bob Penrose

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
To: “Penrose, Bob (Cllr)”
Cc:
Date: Mon, 27 Apr 2015 17:02:49 +0100
Subject: Bank Holiday Waste Collection Dates

Bank Holiday Waste Collection Dates

Waste and recycling collection dates will be slightly different next
week due to the bank holiday weekend.

Normal collection days will be moved to the following day, up until
Saturday 9 May.

View changes to waste and recycling collections

Collections will then return to normal from Monday 11 May.

For more information about waste and recycling services in the Vale of
Glamorgan please visit our website.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to bpenrose@valeofglamorgan.gov.uk using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
To: “Penrose, Bob (Cllr)”
Cc:
Date: Mon, 27 Apr 2015 17:03:59 +0100
Subject: Vale Libraries Newsletter

Welcome to the Vale Libraries Newsletter

It features news and information for all libraries in the Vale.

You are receiving this newsletter because you are a member of the Vale
of Glamorgan Libraries or have previously expressed an interest in
receiving library news and updates. If you do not wish to receive this
newsletter you can unsubscribe using the options at the foot of the
newsletter.

eAudio Books and eBooks Service Expanded

Borrowbox is a new addition to our eAudio Books and eBooks service so
there’s now more choice than ever before. Borrowbox sits alongside the
existing OneClick Digital and Ulverscroft eAudio Book services and the
eBooks Wales service.

________________________________

New Chatterbooks Reading Group at Barry Library

Chatterbooks reading groups for children meet at libraries throughout
the Vale and a new group for 10-12 year olds will be meeting at Barry
Library from 9 June on Tuesdays, 4.00pm – 5.00pm.

There are limited spaces, so if you are interested please contact the
Library on 01446 422425.

________________________________

Atomic Training

Need help with tablets, mobile devices, PCs, Macs, software, blogs,
Twitter etc.? Atomic Training is a free resource that library members
can use.

You can access thousands of short videos that guide you step by step.

________________________________

Follow us on Facebook and Twitter

Keep up to date with the latest news and events happening in Vale
libraries. Follow us on Facebook and Twitter @VOGlibraries

________________________________

Please feel free to forward this newsletter to others who may be
interested. If you have received this newsletter as a forward and wish
to receive these newsletters in future, please register with Vale
Connect and tick the ‘libraries’ box.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to bpenrose@valeofglamorgan.gov.uk using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

Click on the Sully Pets link on the left hand side of the page to see photos of our wonderful animals!

laraCruft

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 17 April 2015 at 17:01
Subject: Vale of Glamorgan e-news 13-17 April
To: sully.residents@googlemail.com

Keep up to date with all the news from around the Vale

Barry Island shortlisted for planning excellence award

The Vale of Glamorgan Council has been shortlisted for a prestigious
national award for planning excellence.

RTPI PEA finalist logoThe regeneration of Barry Island’s eastern
promenade has been named as a finalist for the Excellence in Planning
and Design for the Public Realm Award at the RTPI Awards for Planning
Excellence 2015.

________________________________

Award-winning Jodi Bird to sing at Mayor’s charity concert

The mayor of the Vale of Glamorgan will be hosting a charity concert
on Saturday 18 April, with a performance from Britain’s Got Talent
semi-finalist Jodi Bird, who was recently crowned Welsh Musical
Theatre Young singer of the Year.

The concert will be held at St Cyres School in Penarth at 7pm. Tickets
are priced at £7.50 and are available from the Mayor’s Office, Town
Hall, Barry, or by calling 01446 709301.

________________________________

Bro Radio searching for new young talent

Bro Radio has volunteer vacancies available for young people between
the ages of 16 and 21 with an interest in radio to join their team.

For more information, or to apply, please email Station Manager Gareth
Sweeney at gareth.sweeney@broradio.fm.

________________________________

Have your say – Register to vote!

The deadline to register to vote in the 2015 general election is
midnight on Monday 20 April. You can register to vote online, it only
takes five minutes.

You can also use this system to update your name, address or other
details on the electoral register.

________________________________

Football tournament sees Bryn Castell and Greenhill take top spots

Ten Schools from South Wales took part in a Special Educational Needs
football tournament held at Cogan Recreation Ground with Ysgol Bryn
Castell and Greenhill Special School coming out on top.

All the schools that entered the tournament are linked to the South
Wales Special Schools Consortium, made up of Teachers from SEN schools
across South Wales.

________________________________

Vale sports clubs boosted by Community Chest fund

A total of 76 local sports clubs and organisations were awarded
funding totalling £83,614 in the past year thanks to the Community
Chest scheme.

And clubs are set to continue to benefit from funding as the Vale has
been awarded funding for another year. As with the previous year,
organisations can apply for funding to create new or further develop
existing opportunities.

________________________________

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@googlemail.com using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

Since we have started having an ‘open door’ period on a Monday afternoon they have proved to be increasingly popular, with people coming from far & wide just to see our beautiful Church. If you haven’t yet come along or would like to visit again the Church will be open between 4 & 5pm most Monday afternoons from the 20th April to 18th May – the only exception being the Bank Holiday 4/5/15.

Not only is it fascinating from a historical perspective (it being of course now over 900 yrs old) but it is also a wonderful place to come & sit to enjoy some peace & quiet in our increasingly noisy & busy livesNick Rees

———- Forwarded message ———-
From: SLRA
Date: 17 April 2015 at 15:26
Subject: Fwd: FREE COURSES: Gain new skills/qualifications; Get help
searching for a job
To: New web name

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 16 April 2015 at 08:05
Subject: FREE COURSES: Gain new skills/qualifications; Get help
searching for a job
To: sully.residents@gmail.com

Improve your skills and confidence and get help and support searching for a job

Get Back on Track with FREE Courses

________________________________

To book onto any of these courses or for further information telephone:

Palmerston Adult Community Learning Centre
01446 733762

________________________________

Improve your skills, qualifications and build your confidence for a new start

Get help and support searching for a job

________________________________

FREE Courses

Our courses are informal and achievable for everyone, our tutors are
friendly and helpful. We offer a wide range of courses and workshops
in the following areas:

> Computer Skills – Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
> Preparing for the Workplace
> Workwise: Customer Service, Cash Handling, Office Skills
> Lip Reading
> British Sign Language
> Creative Crafts and Textiles
> Furniture Upcycling
> Grow your own Vegetables
> Moneywise
> Meet the iPad
> Essential Skills: Maths, English & ICT Courses
> ESOL Courses

________________________________

Job Search

Do you need help searching and applying for jobs?Do you need a CV?

Our FREE workshops will help you with:

> Registering with Universal Job Match
> Using the internet for job search
> Completing applications
> Writing your CV and covering letter
> Preparing for Interview
> Setting up email accounts and sending emails with attachments

________________________________

Eligibility

Courses are free to those who meet any of the following criteria:

> Not currently in education, employment or training

> In receipt of state benefits or support (excluding state pension)

> Looking for work or seeking better employment opportunities

> Have a level 2 qualification or below

________________________________

To book onto any of these courses or for further information telephone
01446 733762

For information please visit our website www.gbotfree.org

________________________________

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@gmail.com using GovDelivery, on
behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road · Barry CF634RU ·
(01446) 700111

The Sainsbury’s Sport Relief Mile is back – and it’s coming to Barry Island! The Island is set to host its second Sainsbury’s Sport Relief Mile on Sunday 25th March, and needs local people to come together and show their support Read the rest of this entry »