Archive for May 2015

Photographs by Peter Moss-Vernon. pmv@onvol.net

Click on the photos to see them full-size.

COOKIE

BRADEN

TASHAN

MILLY

SAM

RUFUS

ALFIE

BELLA

ROLO

ATTICUS

LUBA

MOLLY

POLYANA & LUCY

CASSIE

TASHAN & ATTICUS

———- Forwarded message ———-
From: Simon Dowling
Date: 2015-05-19 10:50 GMT+01:00
Subject: Become a Village SOS mentor | Cyfle i fod yn un o fentoriaid
Pentref SOS
To:

View this email in your browser
Gweld yr ebost hwn yn eich porwr

This is a bilingual message please scroll down for the Welsh/ Mae
hon yn neges ddwyieithog, sgroliwch lawr i’w darllen yn Gymraeg

Become a Village SOS mentor

Village SOS are looking for mentors with experience developing
community projects

Village SOS is a Big Lottery funded campaign to help rural community
projects survive and thrive. The campaign aims to help and inspire
rural communities across the UK to start their own social enterprises
– from setting up a shop or saving a pub to opening a café or cinema.

We’re looking for mentors with skills and experience that can benefit
rural community projects, in particular:

People currently or previously involved with other successful
community projects that want to share their experience
Experts or specialists that are happy to offer their skills as part of
the support available through Village SOS

Anyone is welcome to sign up as a mentor. The position is a voluntary
one, but your travel costs for project activities will be paid by
Village SOS.

Find out more about being a Village SOS mentor in Wales.

Cyfle i fod yn un o fentoriaid Pentref SOS

Mae Pentref SOS yn chwilio am fentoriaid sydd â phrofiad o ddatblygu
prosiectau cymunedol

Ymgyrch a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yw Pentref SOS i helpu
prosiectau cymunedol gwledig i oroesi a ffynnu. Nod yr ymgyrch yw
helpu ac ysbrydoli cymunedau cefn gwlad ledled y Deyrnas Unedig i
ddechrau eu mentrau cymdeithasol eu hunain – o sefydlu siop neu achub
tafarn i agor caffi neu sinema.

Rydym yn chwilio am fentoriaid sydd â sgiliau a phrofiad a all fod o
fudd i brosiectau cymunedol gwledig, yn benodol:

Pobl sy’n rhan, neu wedi bod yn rhan, o brosiectau cymunedol
llwyddiannus eraill sydd nawr am rannu eu profiad
Arbenigwyr sy’n fodlon cynnig eu sgiliau fel rhan o’r cymorth sydd ar
gael drwy Pentref SOS

Mae croeso i unrhyw un gofrestru i fod yn fentor. Rôl wirfoddol yw hi,
ond bydd Pentref SOS yn talu’ch costau teithio ar gyfer
gweithgareddau’r prosiect.

Cael gwybod mwy am fentoriaid Pentref SOS yng Nghymru.

Share

Tweet

Forward

+1

Share

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales

Inclusion of third party information in this e-newsletter does not
constitute an endorsement by WCVA. WCVA takes no responsibility for
the quality of third party events, products or services featured.
Whilst every care is taken to provide accurate information, neither
WCVA nor the editor takes any liability for any error or omission.

Unsubscribe from this list
Update subscription preferences

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwar Mount Stuart,
Caerdydd, CF10 5FH
Rhif cofrestru’r elusen 218093
Cwmni Cyfyngedig dan warant 425299
Cofrestrwyd yng Nghymru

Nid yw’r ffaith bod gwybodaeth gan drydydd parti wedi ei chynnwys yn
yr e-gylchlythyr hwn yn golygu bod yr wybodaeth honno’n cael ei
chymeradwyo gan WCVA. Nid yw WCVA yn cymryd dim cyfrifoldeb dros
ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion na gwasanaethau trydydd parti a
gynhwysir. Er y cymerir pob gofal i ddarparu gwybodaeth fanwl gywir,
nid yw WCVA na’r golygydd yn cymryd dim cyfrifoldeb am unrhyw
gamgymeriad na diffyg.

Datdanysgrifio o’r rhestr hon
Diweddaru dewisiadau tanysgrifio

why did I get this? unsubscribe from this list update
subscription preferences
WCVA · Baltic House · Mount Stuart Square · Cardiff, Cardiff CF10 5FH
· United Kingdom

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
CYFRINACHEDD: Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag
ef yn gyfrinachol ac fe’u bwriedir er defnydd y
derbynnydd/derbynyddion yn unig. Gwaherddir pobl neu endidau heblaw’r
derbynnydd/derbynyddion bwriadedig rhag adolygu, aildrosglwyddo,
lledaenu neu wneud defnydd arall o’r wybodaeth hon, a rhag cymryd
unrhyw gamau gan ddibynnu arni. Os ydych wedi cael yr e-bost hwn mewn
camgymeriad rhowch wybod i’r anfonydd ar unwaith a dinistrio’r deunydd
boed yn cael ei gadw ar gyfrifiadur neu fel arall.
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking
any action in reliance upon this information by persons or entities
other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have
received this e-mail in error please notify the sender immediately and
destroy the material whether stored on a computer or otherwise.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
YMWADIAD: Eiddo’r awdur yn unig yw unrhyw farn neu safbwyntiau a
gyflwynir yn yr e-bost hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli
barn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, oni nodir fel arall yn
benodol.
DISCLAIMER: Any views or opinions presented within this e-mail are
solely those of the author and do not necessarily represent those of
Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically
stated.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square,
Cardiff, UK, CF10 5FH
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart,
Caerdydd, DU, CF10 5FH

Registered Charity/Elusen Gofrestredig: 218093
Company Limited by Guarantee/Cwmni Cyfyngedig drwy Warant: 425299
Registered in Wales/Wedi’i gofrestru yng Nghymru

Help Desk/Desg Gymorth: 0800 2888 329
Fax/Ffacs: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080

Email/Ebost: enquiries@wcva.org.uk
Web/Gwefan: www.wcva.org.uk

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 16 May 2015 at 08:16
Subject: Vale of Glamorgan e-news 11-16 May
To: sully.residents@googlemail.com

Keep up to date with the latest news from the Vale Council

3G pitch revolution for the Vale

The Vale of Glamorgan Council has announced that it will be investing
in five new all-weather 3G sports pitches for the county.

________________________________

Barry Schools Transformation Consultation Open

A nine week public consultation on options to transform, expand and
modernise secondary education in Barry has opened.

________________________________

Flying Start child safety fun day

The Vale of Glamorgan Council’s Flying Start team is holding a child
safety fun day on 28 May at Pencoedtre Park, Barry from 10am to 2pm.

________________________________

Greenlinks G1 service to serve St Athan and Bridgend

>From Tuesday 26 May the revised Greenlinks G1 service will offer links
from St Athan to Cowbridge and Cowbridge to Bridgend Town Centre.

________________________________

Penarth Leisure Centre opens new health suite

The new health suite at Penarth Leisure Centre was recently opened by
Vale Council cabinet member Cllr Gwyn John.

________________________________

High Street pupils receive free library bookmarks

To celebrate the opening of their brand new store at Barry Waterfront,
Asda has backed a special library bookmark for every primary school
pupil in Barry.

________________________________

Fresh start as former housing office becomes community hub

The former housing office on Aberaeron Close, Gibbonsdown is to be
leased to All Youth Matters for the use of the whole Vale community.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@googlemail.com using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

Lara is an ex Sully Resident a six year old Collie Cross

laraCruft

Send pictures of your pets to us and have them showcased here :-)

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 8 May 2015 at 17:02
Subject: Vale of Glamorgan e-news – 4-8 May
To: sully.residents@googlemail.com

Keep up to date with the latest news from the Vale of Glamorgan Council

Conservatives hold their seat in the Vale

View the full breakdown of election results for the Vale of Glamorgan
Constituency.

________________________________

May half term events at Porthkerry and Cosmeston

Porthkerry and Cosmeston Country Parks have a range of events on offer
around the May half term period.

________________________________

Vale electrician wins Welsh Apprentice of the Year

Vale Council employee Ashley Criddle has been named Welsh Apprentice
of the Year at the Apprenticeship Awards Cymru 2015.

________________________________

Barry school proves bigger can be better

The Vale of Glamorgan’s largest primary school has had its performance
judged to be good and its future prospects excellent by the national
school inspectorate Estyn.

________________________________

Become a friend of your local library

Find out how you can join your local library’s friends group to help
support activities, generate ideas and promote the library in your
area.

________________________________

11 arrested following CCTV monitoring

CCTV monitoring in the Vale of Glamorgan led to 11 arrests made, three
cautions and one court summons issued, and one missing person found
last week.

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@googlemail.com using
GovDelivery, on behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road ·
Barry CF634RU · (01446) 700111

———- Forwarded message ———-
From: Contact OneVale
Date: 7 May 2015 at 10:13
Subject: 50+ Forum Newsletter
To: sully.residents@gmail.com

News and Events for over 50s in the Vale of Glamorgan

Please forward this newsletter to others who may be interested. If you
have received this newsletter as a forward and wish to receive these
newsletters in future, please register with Vale Connect.

________________________________

Its never too late to be on TV!

BBC Wales are looking for active and inspirational centenarians to
feature in a new tv show, hosted by Welsh/Italian Chef Michela
Chiappa, looking at longevity in Wales.

So if you are 100, or you have someone in your family who will be
celebrating their 100th birthday before the end of June, they would be
interested in hearing your secrets of longevity. Those who are
interested should contact John Porter, Older People’s Coordinator.

________________________________

Old photos needed

We are looking for historical images that you would like to see added
to a new community mural project at the back of Holton Road. Photos
from your youth would be ideal.

If you have any questions about the project or would like to send any
photos in contact:

PCSO 53444 Rhiannon Harris
Central East BCU – BCU Canolig Dwyreiniol
South Wales Police – Heddlu De Cymru
Safer Vale Partnership – Partneriaeth Bro Diogel Barry Police station,
Gorsaf Heddlu y Bari,
Gladstone Road, Barry, CF64 1TD Heol Gladstone, Y Bari CF63 1TD
TEL; 01446 450200

rhiannon.harris@south-wales.pnn.police.uk

________________________________

Cinema Card for Carers

In association with cinema companies and the Disability Rights
Commission, the Cinema Exhibitors Association (CEA) have introduced an
ID card. This entitles the holder to one free ticket for a person
accompanying them to the cinema. 90% of cinemas accept the card,
including Cineworld and Odeon Cinemas.

More information on the Cinema Card.

________________________________

Cowbridge Book Festival Saturday 6 June

A walk and talk about the “Edible Delights in Your Own Back Yard” with
the book’s author, Adele Nozedar.

Adele plans to take her audience on a walk around the Old Hall gardens
before talking about the potential of everyday plants that are
accessible to us all.

Adele hopes that what we learn about the plants included in her book
will enhance both our cooking and our gardening, as well as
contributing to our general health and well-being.

Tickets are £4 and available at the Old Hall, Cowbridge or via the
Cowbridge Book Festival website.

________________________________

Barry Wartime Weekend 21 and 21 June

Attractions will include military vehicles, free entry to the Barry
War Museum, steam train rides and 19+40’s entertainment.

Subject to the weather the famous Red Arrows display team will be
performing over Whitmore Bay on the Saturday with the RAFs ‘Battle of
Britain’ flypast on the Sunday.

________________________________

For more information on any of the above articles contact:

John Porter
Older Peoples Coordinator
Tel: 01446 709779
E-mail jporter@valeofglamorgan.gov.uk

Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk

Ewch i’n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk

Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook

Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Sign up for email updates / Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost

SUBSCRIBER SERVICES:
Manage Preferences | Unsubscribe | Subscription Help

________________________________
This email was sent to sully.residents@gmail.com using GovDelivery, on
behalf of: Vale of Glamorgan Council · Holton Road · Barry CF634RU ·
(01446) 700111